Persondatapolitik

Kiropraktorerne Fohlmann  & Falk håndterer personoplysninger. Klinikken har en klar persondatapolitik, som du kan læse om her:.

 1. Hvordan indsamler klinikken personoplysninger og til hvilket formål?

Første gang du møder til en aftale i klinikken vil vi bede dig udfylde et spørgeskema, hvor vi beder dig om samtykke til i nødvendige tilfælde at indhente og give oplysninger . Dette med henblik på optimering af dit undersøgelses-  og behandlingsforløb. Spørgeskemaet  kan ses her. Det er ikke en betingelse for behandling at give samtykke på dette spørgeskema,  samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage . Skemaet vil blive indført i den elektroniske journal. I den elektroniske journal indfører  vi tillige oplysninger omkring din sygehistorie, undersøgelsesfund, diagnose og evt. billeddiagnostiske oplysninger samt behandling.  Dette gøres for at at optimere og dokumentere dit behandlingsforløb.
Ifølge sundhedsloven er vi pålagt at opbevare din journal i mindst 10 år. Vi udleverer ikke dine personoplysninger uden dit samtykke.

 1. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder. Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i din journal, hvilket vil sige, at du har ret til at få den udleveret.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger i din journal. Man kan ikke ændret oplysninger inført i journalen, men man kan berigtige dem i en opfølgende tekst.
 • Du har ret til at få overført din journal til en anden kiropraktor, læge eller anden sundhedsperson.
 • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke
 • Ifølge sundhedsloven har du ikke ret til at få slettet din journal.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
 1. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Kiropraktorerne Fohlmann & Falk beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere og samarbejdspartnere, der behandler persondata. Vi kontrollerer vores faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tages der løbende back up af vores data. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig  og datatilsynet så hurtigt som muligt.

 1. Cookies

G-static.com er en cookie på vores hjemmeside,  som har til formål at opbevare det statiske indhold af billeder og tekst af hjemmesiden  således, at du indenfor en 12 måneders periode lettere og hurtigere kan tilgå hjemmesiden. Bemærk, at denne cookie gemmer hverken private oplysninger eller tracker din adfærd.

 1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Kiropraktorerne Fohlmann og Falk`s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til: Kiropraktorerne Fohlmann og Falk, Tarphagevej 45, 6710 Esbjerg V eller tf@kiropraktor-esbjerg.dk. Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Erstatning

En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen.  Hvis man som patient ønsker at klage over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk. Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pebl.dk